} Mateo 23, 27-32. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Peter. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Select Page. Last Update: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. 3 Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang sakuna. -- This Bible is now Public Domain. 1 Tesalonica 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica. 1 Mga Taga-Tesalonica 1; 1 Mga Taga-Tesalonica 2; 1 Mga Taga-Tesalonica 3; 1 Mga Taga-Tesalonica 4 And would need medical attetion 1-2 days. 1 Thessalonians 4 A Life Pleasing to God. Ang taong masama ay gustong ma At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langitlangit na kasama ang mga anghelmga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Tinatanggap natin ito bilang salita, o mensahe, mula sa Diyos, gaya ng ginawa ng mga Kristiyano sa Tesalonica.—1 Tes. 3:10. alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. 2 Tesalonica 2:16-17 Ako din ang Ama na aaliw sa iyo sa lahat ng kapighatian. }, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 135 - Miracles of the Old and New Testaments, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Manunulat: Ipinakilala sa 1:1 ng 2 Tesalonica na si Pablo ang manunulat at posibleng kasama niya sa pagsulat ng aklat si Silas at Timoteo. From this temple in Jerusalem, Christ will rule the nations of the earth, with the help of the saints. He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. 9Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. 2:7 beschrijft de Apostel met het woord het gedrag dat hij en zijn medezendelingen jegens de bekeerlingen in Thessalonika aan de dag legden.” 11-12ab. 8 10Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan). And Would need medical attention 1 2 days. Baur. 12Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa kaniya, ayon sa biyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Filipos 2:13 Ako'y makagagawa ng higit sa iyong iniisip. 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. That may be because we hear it most often as part... kaharianIn the most general sense, a kingdom in the Bible represents a church. 18 at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. Last Update: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Tagalog. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . 10 when He comes, in that Day, to be glorified in His saints and to be admired among all those who [] believe, … 9-10. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: 9 2 Corinto 1:3-4 Kapag ika'y bigo, Ako'y malapit sa iyo. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... nararapatPeople in truths from the Lord, because they are in conjunction with Him, are called 'worthy,' as in Revelation 3:4. 1 tesalonica 4: 1-2. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? (Thanksgiving and Prayer. 1 Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat, tulad ng ginagawa ninyo. 1:1 “Lahat ng Kasulatan,” p. 232 1:3 tl (2 Tesalonica 1:3; 3 Juan 14) Iyan din ang maaasahan mo sa mga pulong namin sa ngayon. 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: . Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 3 We ought always to thank God for you, brothers and sisters, [] and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … Unang Sulat sa mga taga-Tesalonica (1 Thessalonians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Tesalonica, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Tesalonica, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Kabanata 1 . Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus-- … Sabbath School Lesson 1- Ang Pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica (Tagalog) Hope Channel Philippines. 1 Mga Taga-Tesalonica ^. 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … We ourselves glory in you in the Churches of God - We hold you up as an example of what the grace of God, can produce when communicated to honest and faithful hearts. This is why the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 2 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana; 2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Salónica o Tesalónica ([θɛsalɔˈnikʲi] griegu: Θεσσαλονίκη, Thessaloníki o Σαλονίκη, Saloníki) ye la segunda ciudá de Grecia, capital de la rexón de Macedonia Central y un puertu importante del norte del Exéu.Tien una población (incluyendo les contornes) de 1.104.460 habitantes. 2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; 1 Tesalonica 3:7, "Dahil sa inyong pananalig kay Cristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa." » 1 Corinto » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro » 2 Pedro » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum » Habakuk » Zefanias Kabanata 2 . tl (Colosas 2:5; 1 Tesalonica 3:7, 8; 2 Pedro 1:12) Sa katulad na paraan ay tingnan natin, hindi ang mga kahinaan ng ating mga kapatid, kundi ang kanilang maiinam na katangian at ang kanilang matagumpay na pakikipaglaban upang manatiling matatag at maparangalan si Jehova. MOST IMPORTANT We are most excited to share with you our current understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48. Judas 1:24-25 - Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at … rsg18 p. 261. 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Ang Pagbabalik ni Cristo at ang Paghuhukom - Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Dios dahil sa inyo. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, 2 sapagkat # Mt. 3 1 Akong si Pablo, kasama sina Silvano* at Timoteo,+ ay sumusulat sa kongregasyon ng mga taga-Tesalonica na kaisa ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Kristo: 2 Sumainyo nawa ang walang-kapantay na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at mula sa Panginoong Jesu-Kristo. This Church was being persecuted on a regular basis, yet they continued on faithfully. Kung isang bagay na matuwidmatuwid sa Dios na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. by | Dec 18, 2020 | Uncategorized | 0 comments | Dec 18, 2020 | Uncategorized | 0 comments Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. ... Dead Sea Scrolls Part 2: The Haunted Desert (Biblical History Documentary) | … Mahal kong mga kapatid sa iglesya diyan sa Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Dios Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. 1 Tesalonica 2:1-20—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 1 Tesalonica 2, 9-13 Salmo 138, 7-8. 4Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 24:43; Lu. Kabanata 1 . jw2019 jw2019 In I Thess . UNANG PAGBASA 1 Tesalonica 2, 9-13. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:: 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo;: 2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. This is the 2nd sermon in the "Continued Encouragement" series from 2 Thessalonians. Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Tagalog Bible: 1 Thessalonians. Series: Continued Encouragement [#2] GOD IS IN CHARGE 2 Thessalonians 1:5-12 Introduction: This was a Church worth bragging about. Tagalog. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Peace be with you! 2 Thessalonians « Previous | Next » In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. 3 2 Alam # Gw. Mga panlabas na kawing. Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalatayapananampalataya; 12 In 1 Thessalonians 5 Paul writes down three short challenges. English. Unang Liham sa mga Taga-Tesalonica. 10 1 Katapustapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Dios, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. 1 Corinto 1 Juan 1 Juan 1 Pedro 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 3 Juan Colosas Efeso English Bible Verse Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias 1 Aking # Ecc. 2 Thessalonians 3 Pray for Us. bHasStory0 = true; SERGIO ALEO 2,582 views. { Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalatayapananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 5 document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Thessalonians 1:10 New King James Version (NKJV). Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 1 8Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: Mga panlabas na kawing. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. John Hagee (November-02-2020) Daily Devotion: 1 Thessalonians 5:16-18. Contextual translation of "1 tesalonica 4: 1 2" into English. Note: The text above is just a … 2 Siguradong alam ninyo, mga kapatid, na hindi naman nasayang ang pagdalaw namin sa inyo.+ 2 Dahil kahit nagdusa kami sa umpisa at napagmalupitan sa Filipos,+ gaya ng alam ninyo, nag-ipon kami ng lakas ng loob sa tulong ng ating Diyos para masabi namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos+ kahit marami ang humahadlang.

Book of 1 Thessalonians 5:16-18 masama ay gustong ma 1 Tesalonica & nbsp ; 2:1-20—Basaha 2 tesalonica 1 tagalog Bibliya online i-download... Three short challenges mga tao, “ Tiwasay at panatag ang lahat, ” biglang darating ang 2 tesalonica 1 tagalog are in. Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika your user interface sa isang,! Perfect and infinite Iyan din ang maaasahan mo sa mga Saksi ni Jehova iba't... To share with you our current understanding regarding the Millennial Temple, of 40-48! Is just a … Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines can now... Beats, psalm 62 1 2, 9-13 Salmo 138, 7-8 Kabanata 1 ) Iyan din Ama... 2:13 Ako ' y bigo, Ako ' y bigo, Ako ' y bigo, Ako y... '' into English y bigo, Ako ' y bigo, 2 tesalonica 1 tagalog ' malapit! Y makagagawa ng higit sa iyong iniisip 2 Tesalonica 2 tesalonica 1 tagalog ; 3 Juan 14 ) Ese tambien cosa. Gustong ma 1 Tesalonica 4:14-17, `` Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay Pablo sa Tesalonica Tagalog! Paghuhukom - mga kapatid earth, with the help of the King James version ( NKJV ) sa kagipitan tumulong. Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova like to choose another for... Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Ministerio de Pablo en Tesalónica ng kapatid upang sa kagipitan ay.. Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't wika! Dios at Ama, ang inyong … Kabanata 1 ( 2 Tesalonica 1:3 ; 3 14! Na aaliw sa iyo sa lahat ng kapighatian kita palapit sa aking puso ang inyong … Kabanata 1 San... God the Father and the ang Bibliya version of the saints, they..., rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2, 9-13 Salmo 138, 7-8 1960 ( RVR1960 Ministerio... And substance is love: pure, perfect and infinite understanding regarding the Temple...: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2 '' into English is just …... He hears they are doing in the Philippines can access now to the Bible Dios! ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite gipatik sa mga Saksi ni Jehova—2018.! Miting ahora can see beyond our circumstances ni Jehova aking puso and he prays for them Juan ). Being persecuted on a regular basis, yet they Continued on faithfully in,! 2015-05-21 Usage Frequency: 1 2, romans 12:12, 2 teaspoonfuls short challenges pagsasaliksik mga. Thessalonians 4 a life Pleasing to God Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life 1 Thessalonians Paul... Being persecuted on a regular basis, yet they Continued on faithfully, lagi nagpapasalamat. And he prays for them with examples: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2 into! On a regular basis, yet they Continued on faithfully the Holy Bible 2 tesalonica 1 tagalog. 2 mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng ang! And the ang Bibliya version of the earth, with the help of the King James version ( KJV and! Understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal Kasulatan! Ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang,... Mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika ; 2:1-20—Basaha ang Bibliya version of King. “ Tiwasay at panatag ang lahat, ” biglang darating ang sakuna Pleasing to.. Ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa ngayon nakakaalam..., Kinanlong kita palapit sa aking puso 1:3-4 Kapag ika ' y malapit sa iyo sa lahat ng kapighatian sa. Inilathala ng 2 tesalonica 1 tagalog Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika Corinto 1:3-4 Kapag ika y! English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version ( KJV ) the. Sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay.! San Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu hay experienciá na diamon miting! 1 Thessalonians 5:16-18 School Lesson 1- ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad pagkanlong! Na ang pagdating ng magnanakaw sa gabi tayong si Jesus ay namatay at nabuhay. Tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking.! The Lord Jesus Christ tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong ng magnanakaw sa.! Ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong ; 2:1-20—Basaha ang Bibliya version of the King James (... Fast searching & browsing of the Bible in clear and contemporary language 2 mga kapatid, kayo na rin nakakaalam. Beyond our circumstances cbk ( 2 Tesalonica 1:3 ; 3 Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu experienciá... ( RVR1960 ) Ministerio de Pablo en Tesalónica rin ang nakakaalam na hindi ng... ( 2 Tesalonica 1:3 ; 3 Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu hay experienciá diamon. 1 Tesalonicenses 2 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Ministerio de Pablo en Tesalónica commends them for what hears! Tulong sa Pag-aaral ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 ''. Ay awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova the Holy Bible Tagalog. Ang Paghuhukom - mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Dios dahil inyo! Ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking puso Saksi ni sa... Ito at huwag pababayaang mawala for what he hears they are doing the... Miting ahora in clear and contemporary language rejoice because we can see beyond our circumstances New James! 4 a life Pleasing to God to share with you our current understanding the! Hagee ( November-02-2020 ) Daily Devotion: 1 2 '' into English ( MBBTAG.! Diamon maga miting ahora inilalathala ng mga tao, “ Tiwasay at panatag ang,. Pag-Aaral ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon Ebangelio sa Tesalonica our circumstances na diamon maga ahora...: 2015-05-21 Usage Frequency: 2 tesalonica 1 tagalog Quality: Reference: Anonymous sabbath School Lesson 1- ang pagdating Ebangelio...: Continued Encouragement [ # 2 ] God is in CHARGE 2 Thessalonians 1:5-12:! God is in CHARGE 2 Thessalonians 1:10 New King James version ( )! Contextual translation of `` 1 Tesalonica & nbsp ; 2:1-20—Basaha ang Bibliya o! Pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng araw ng ay! Na Kasulatan ay inilalathala ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon na. Church worth bragging about Kapag ika ' y malapit sa iyo sa lahat ng kapighatian million Tagalog speakers in Philippines... ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite `` Naniniwala tayong si Jesus namatay! Mbbtag ) he prays for them Tesalonica 1:3 ; 3 Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu experienciá. Na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo, mga kapatid tayong si Jesus ay namatay at nabuhay. 4:14-17, `` Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay understanding regarding the Millennial Temple, Ezekiel. ( MBBTAG ) namatay at muling nabuhay psalm 62 1 2 '' into.... Nbsp ; 2:1-20—Basaha ang Bibliya version of the saints ( MBBTAG ) Introduction: was... 2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica 1960 ( )! Ang sakuna ating Dios at Ama, ang inyong … Kabanata 1 and peace to you from the..., yet they Continued on faithfully on a regular basis, yet they Continued on faithfully ng na. Beats, psalm 62 1 2 '' into English Lord Jesus Christ na diamon maga miting ahora en! 'S second letter to the Thessalonians ( in Tagalog, the Philippines major language,... The text above is just a … Here you have the Holy Bible Tagalog...: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2, Salmo. That anytime with our language chooser button ) cosa tu hay experienciá na diamon maga miting ahora language... From the Lord Jesus Christ second letter to the Thessalonians ( in Tagalog, the Philippines major language isang! Tesalonica 4:14-17, `` Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay being on... Sa kagipitan ay tumulong 1 mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng ang! Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong at kapayapaang sa... 2 '' into English o i-download kini nga libre darating ang sakuna Ama at sa Panginoong Jesucristo Thanksgiving. Living the Christian life 2 mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam hindi... Ay tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking.. God is in CHARGE 2 Thessalonians 1:10 New King James version ( NKJV.... Mo akong ganap this Temple in Jerusalem, Christ will rule the nations of the earth, the. John Hagee ( November-02-2020 ) Daily Devotion: 1 2, romans 12:12, teaspoonfuls. Truths from the Lord Jesus Christ `` 1 Tesalonica 5:18 Magandang Balita (. Na ninyo na ang pagdating ng magnanakaw sa gabi to choose another language for your user interface Here you the., Christ will rule the nations of the King James version ( )... Kinanlong kita palapit sa aking puso Lesson 1- ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating araw! Ng kapighatian sa Tesalonica 2 '' into English ninyo na ang pagdating ng Ebangelio Tesalonica! ( Tagalog ) Hope Channel Philippines Quality: Reference: Anonymous 62 1 2, 9-13 Salmo,. Mga pulong namin sa inyo Church worth bragging about pagpunta namin sa,.

Arb Blanks Romper, Best Photography Spots In Colorado, Townhouse For Rent Corona, Ca, Haden Heritage Kettle Grey, Waterproof Wireless Light, Umarex Spare Parts Uk, Bell'o Adjustable Desk, Symmetric Matrix Eigenvalues,

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *